Web presence of Larry Chang

Larry Chang: Translations

DI WIE

Extracts from Dao De Jing
attributed to Laozi, c. late 4th Century BCE
Translated from English.

Di wie wa kiah tel ano di itoernal wie.
Di niem wa kiah kaal ano di itoernal niem.
Wa no kyaah niem a di riil itoernal.
Giit niem a di arijin fi aal sinting.

Frii frah wilfulnis, yu riilaiz di mischri.
Kechop ina wilfulnis, yu si shiep nomo.
Stil mischri ah shiep a di sed ting
Koh frah di siem plies
Onggl difrah niem.
Dis plies a daaknis.
Daaknis ina daaknis
Di giet fi aal andastandin.

Di siid a mischri de ina poto-poto.
Ou fi penichriet dis mischri?
Waata kom klier chuu stilnis.
Ou fi bikomps stil?
Bai galang fluo wid di schriim.

Wen piipl si sinting az priti
Den adahels sitn mos ogli.
Wen piipl si sinting az gud
Den adahels sitn ton bad.

De ah no-de mekout deh wan aneda.
Aad ah hiizi balans deh wan aneda.
Lang ah shaat kaalout deh wan aneda.
Ai ah luo dipen pah wan aneda.
Bifuo ah afta fala baka wan aneda.

So den di Waiz du widoutn du notn
Ah tiich widoutn se notn.

Wa apm ih lou fi apm;
Sitn gaan ih meki gwaan.
Ih gat bot ih no ab,
Du bot naa luk notn.
Wen wok don ih figati,
A hit mek ilaas fi eba.

Di Waiz sait tingz ou deh bi,
Widoutn chrai fi kanchuol dem.
Ih lou dem fi galang,
Ah sata ina di senta a di soerkl.

Wen tomoch wowatu dan dada
Piipl gi uoba deh powa.
Ef yu main de pah pozeshan tomoch
Piipl taat tiif.

Di Waiz liid bai hemti piipl main
Ah ful deh insaid
Winjiop deh ambishan
Ah chrentn deh main.
Ih elp piipl lego aal wa deh nuo,
Aal wa deh waah,
Ah bring kanfyuujan kom
Pah dem we tingk deh nuo.

Wasoeba flex ah lobin wi gwaan gruo,
Wasoeba tiff ah blakop wi kwielop ah ded.

Puti pah praktis fi no du
Ah ebrting wi jrap we ifi de.
Widoutn go outaduo
Yu kiah nuo di wuol wol.

Widoutn luk chuu winda
Yu kiah si aal a Ebn.
Di foerda yu go
Di les yu nuo.

Yai luk bot kyaah siit
Iez kak bot kyaah ie-i
An grab bot kyaah tochi
For frah yu sensdem di griet Yuniti de
Yu kyaah si, kyaah ie, kyaah toch.

Wa riezop komiin brait
Wa sekldong komiin daak
Stil ano daaknis nar lait
Onggl sheda daans galang.

Frah notn tu fulop
Ah bak to notn
Dis shieples shiep
Dis pichales picha
Yu kyaah kechi wid main nar mait
Ef yu chrai fi fiesi
Wasaid yu fi ton?
Chrai fi fala-i
Wepaat yu fi go?

Onggl nuo Dat waa bifuo aal biginin
Ah yu wi nuo ebriting rait yaso nou
Nuo ebriting disya mini-mini
Ah yu wi nuo Itoernal Wie.

2014

Free Guestbook from Bravenet.com

BACK TO TOP | HOME | CONTACT

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.